پارکینگ طبقاتی امام رضا (ع) واقع در جنب بیمارستان امام رضا به عنوان  یکی از بزرگترین پارکینگ های طبقاتی شرق کشور با ظرفیت 1500 خودرو  با شرکت هوشمند ارتباط کارا پلاس جهت خرید   اسپرینکلرهای فایرگارد  68 درجه وارد قرارداد شد.

تعداد 1000 عدد اسپرینکلر در فاز اول به مسولین پروژه تحویل داده شد و عملیات نصب و راه اندازی توسط عوامل کارفرما در ماه قبل به انجام رسید.

کارفرما :شرکت آسمان