اسپرینکلرهای Flame Guard کانادا در انواع زیر قابل عرضه می باشند :

اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن 68 درجه

اسپرینکلر واکنش سریع بالا زن 68 درجه

اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن 68 درجه

اسپرینکلر واکنش استاندارد بالا زن 68 درجه

اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی 74 درجه

اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن 79 درجه

اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن 93 درجه

تمامی محصولات فوق دارای تاییدیه UI و سازمان آتش نشانی تهران می باشد.