پالایشگاه نفت بهران با ...عدد دوربین مداربسته پاناسونیک تحت شبکه با مدیریت هوشمند ارتباط کارا وارد قرارداد شد.

طی تماس هایی از طرف شرکت نفت بهران با مدیریت هوشمندارتباط کارا ، قرارداد سرویس ونگهداری جایجایی و تعویض دوربین های مداربسته پاناسونیک بین هوشمند ارتباط و پالایشگاه منعقد شد.

 مدیریت هوشمند ارتباط کارا با ارایه راهکارهای مهندسی محور و مقرون به صرفه به واحد تدارکات و IT نفت بهران ،باعث جلب نظر مدیران این شرکت بزرگ پتروشیمی شد و مدیریت نفت بهران با شرایط هوشمند ارتباط جهت حفاظت پیرامونی موافقت کرده و قرارداد سرویس و نگهداری سیستم نظارت تصویری پاناسونیک فیمابین این دو شرکت منعقد گردید.

همچنین قراداد سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق این پالایشگاه برای مدت ۱ سال به هوشمند ارتباط واگذارگردید.

سرویس نگهداری سیستم اعلام حریق

سرویس نگهداری دوربین مدار بسته

تکنولوژی متفاوت قابل اعتماد مقرون به صرفه با راهکاری مهندسی و اقتصادی هوشمندارتباط

_هوشمندارتباط_کارا_پالایشگاه_نفت_بهران

021-28421530